Prohlášení o bezinfekčnosti

Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti………………………………….

bytem………………………………………………………………………………., ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že též mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy!

Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Toto prohlášení nesmí být starší tří dnů!

…………………………………                                       ……………………………………………………..

        V Kladně dne                                                    podpis rodičů / zákonného zástupce

Prosíme rodiče o vyplnění těchto údajů:

Alergie: ……………………………………………………………………………………………………………….

Trvalé užívání léků…………………………………………………………………………………………………

Telefonní spojení na rodiče domů:…………………………………..

                                          zaměstnání:……………………………

___________________________________________________________________________

    Prohlášení odpovědnosti za škody

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání pobytu na vybavení školního zařízení, tělocvičny, jídelny apod. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

V Kladně dne ……………………………. Podpis rodičů……………………………………..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *